Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

ΕΣΚΑΣΕ ΒΟΜΒΑ:ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ Ο ΤΟΚΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΚΟ!

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ!

Απόφαση 289/30-10-1980 Νομισματικής Επιτροπής ΦΕΚ 269Α’/27-11-1980
Η Νομισματική Επιτροπή λαβούσα υπ’ όψιν:

«β) την αναγκαιότητα του εκτοκισμού των εν καθυστερήσει τόκων ευθύς ως ούτοι καταστούν απαιτητοί, προς κάλυψιν του αντιστοίχου εκτοκισμού των τόκων των οφειλομένων υπό των τραπεζών εις τους καταθέτας των και λοιπούς δανειστάς των, απεφάσισεν: 

Όπως καθορίση ότι ο εκτοκισμός των οφειλόμενων εις τας Τραπέζας και τους λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς εν καθυστερήσει τόκων, δύναται να γίνεται από της πρώτης ημέρας καθυστερήσεως, άνευ οιουδήποτε χρονικού ή άλλου περιορισμού.»

Επειδή, όμως, από την 28η Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ 65Α’, ως ισχύει) τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας υπόκεινται σε καθεστώς Περιορισμού Κεφαλαίων (Capital Control).

Επειδή, λοιπόν, οι Τράπεζες δεν ικανοποιούν τα αιτήματα των καταθετών τους για απόδοση των καταθέσεών τους εις ολόκληρον, όταν και όποτε ζητηθούν, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιες, συνεχίζουν να τοκίζουν, κεφαλαιοποιούν και ανατοκίζουν τους καθυστερημένους τόκους ως Δανείστριες, αυξάνοντας έτσι τις Απαιτήσεις τους. 

Με απλά λόγια, την ώρα που η Τράπεζα αφ’ ενός Τοκίζει τους Τόκους που δεν εισπράττει στην ώρα τους αφ’ ετέρου δε τους Κεφαλαιοποιεί, η ίδια όχι μόνον δεν αποδίδει το σύνολο των Υποχρεώσεών της (καταθέσεις) αλλά ούτε καν Τοκίζεται το υπόλοιπο της καταθέσεως που εκ των Capital Control παραμένει στο Ταμείο της.

Εν κατακλείδι, επειδή ΕΚΛΕΙΠΕΙ η αναγκαιότητα του εκτοκισμού των εν καθυστερήσει τόκων ευθύς ως ούτοι καταστούν απαιτητοί, προς κάλυψιν του αντιστοίχου εκτοκισμού των τόκων των οφειλομένων υπό των τραπεζών εις τους καταθέτας των

Για τους Λόγους αυτούς
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Την αναστολή εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 289/30-10-1980 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής, ως ισχύει, μέχρις λήξεως της περιόδου των capital control.
ΥΓ:Να σταματήσει ο Τοκισμός των Τόκων και η Κεφαλαιοποίηση τους.
hellasforce
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...